תקנון תנאי הצטרפות: תוכנית השגרירים (שותפים) של WSHOP

תנאים אלה יחולו ביחסים בינך לבין חברת ג.ע.ש שיווק ומסחר באינטרנט בע”מ (להלן: “‘החברה”) מפעילת האתר wshop.co.il.
בהנחה שתחליט החברה לקבל את הצעתך להציב פרסומות שלה באתר האינטרנט שאתה מחזיק ומתפעל (להלן: “אתר המציע”). במידה והחליטה החברה לדחות את הצעתך, לא יהיה תוקף לתנאים אלה ביחסים בינך לבינה.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, אל תסמן אישור התקנון בטופס ההרשמה, והצעתך לא תשלח לחברה.

בתנאים אלה אתה נקרא “המציע”. למרות שהתנאים נוקטים לשון זכר, הם עושים כן מטעמי נוחות בלבד והם מכוונים, כמובן, גם לנשים ולתאגידים.

מטרת ההצעה:
מטרת ההצעה הינה פרסום מוצרי ושירותי אתר WSHOP באתר המציע תמורת עמלות ממכירות המתבצעות ב – https://wshop.co.il

בסיס הפעילות:
1. המציע מצהיר ומאשר כי בכל הפרסומים שלו למוצרי החברה לא נמצאים החומרים והתכנים הבאים:
* כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני.
* כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב.
* כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל.
* כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

2. המציע לא ישתמש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה באתר החברה או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתר wshop.co.il באופן מלאכותי.

3. המציע אינו רשאי למכור או להסב או להעביר או לתת או לעשות כל שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לו בהסכם זה.

4.
4.1 עם קבלת הצעתו תיתן החברה למציע רשיון לא ייחודי להציב באתר המציע באנר שיפרסם את אתר wshop.co.il. המציע רשאי להחליט כי ברצונו לפרסם יותר מבאנר אחד באתרו.

4.2 החברה בלבד תחליט אם הבאנר יקשר העמוד הפותח של אתר wshop.co.il בכתובת wshop.co.il או לאחד מהעמודים הפנימיים באתר.
4.3 המציע אינו רשאי להציג את אתר החברה או כל חלק ממנו בתוך מסגרת (frame), להעתיק את אתר החברה או כל חלק ממנו אל אתר המציע (או בכל דרך אחרת), להציב באנר או מיקשר (link) לאתר wshop.co.il שלא בהתאם להוראות הסכם זה או לעשות כל שימוש בתכנים המופיעים באתר החברה.

4.4 המציע ישלב באתר המציע קוד מחשב, שיסופק לו על ידי ממשק המשתמש המאפשר להציג קישור ייחודי או את הבאנר באתר המציע ולזהות רכישות שיבצעו לקוחות מזכים באתר wshop.co.il (להלן: “הקוד”).

4.5 החברה לא תשא כלפי המציע באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בקוד או בחומר אחר שיסופק על ידי החברה או מי מטעמה.

4.6 לאחר שהמציע ישלב באתר, או ישתף עם לקוחותיו, ישתף ברשתות החברתיות הקוד, תקצה החברה למציע שם משתמש וסיסמה שיאפשרו לו גישה לנתונים סטטיסטיים מקוונים בדבר מספר הרכישות שהגיעו מאתר המציע לאתר wshop באמצעות הקישורים, באנר, מספר הלקוחות המזכים כהגדרתם בהסכם זה, סכום הרכישות שביצעו וסכום העמלה המגיע למציע. הדו”חות הללו לא יזהו את הלקוחות בשמם או בפרטיהם האישיים.

5.
5.1 החברה אחראית לספק ללקוחות המזכים את המוצרים שיזמינו באתר wshop.co.il.

5.2 לקוחות מזכים הם לקוחות החברה לכל דבר ועניין. ככאלה הם יהיו כפופים לתנאי השימוש באתר wshop.co.il והוראות הסכם הרכישה של החברה כפי שיהיו בתוקף מפעם לפעם. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הזמנה או לא לספק הזמנה ללקוח אשר לא יעמוד בהוראות הסכמים אלה.

6.
6.1 המציע יהיה זכאי לקבל עמלה בשיעורים של 9% – 25% בהתאם למוצרים שירכשו על ידי הלקוחות שהופנו על ידו מסכום הרכישה (לא כולל דמי המשלוח) שביצע לקוח מזכה באתר wshop.co.il, בתנאי שהלקוח המזכה הגיע לאתר wshop.co.il באמצעות הקשה על קישור או באנר המציע וביצע רכישה באתר wshop.co.il בתוך זמן שמירת “עוגייה מזהה” בצד הלקוח. החברה יכולה לשנות או לעדכן את העמלות בכל עת וללא חובה באשרור מוקדם. להסרת ספק מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לעמלה אם הלקוח יבצע את הרכישה במידה ואין בצד הלקוח הרוכז “עוגייה מזהה” בתוקף או שהלקוח מחק את ה”עוגייה המזהה”, לאחר שעזב את אתר wshop.co.il מבלי לרכוש דבר, וחזר אליו שנית שלא באמצעות הבאנר שמוצב באתר המציע או באמצעות קישור המציע.

המציע לא יהיה זכאי לעמלה על פי הסכם זה אם הלקוח לא פרע בפועל את כל סכום הרכישה לחברה.
העמלה תחושב על בסיס חודשי והיא כוללת מע”מ, כנגד חשבונית מס כדין, בתנאי אשראי של שוטף+60.
אם לקוח מזכה יחזיר מוצר שבגינו קבל המציע עמלה – או אם החברה תחזיר ללקוח את סכום הקניה שלו – תקזז החברה מתשלומים עתידיים שיהיו מגיעים למציע את העמלות שכבר שולמו למציע בגין עסקאות אלו.

כללי:
כשאת\ה נרשמ\ת לתוכנית השותפים של WSHOP (“תוכנית”) הנך מסכימ\ה להיות מחויב\ת לתנאים ולהגבלות הבאים: (“תנאי השירות”).
WSHOP וחברת ג.ע.ש שיווק ומסחר באינטרנט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
כל עדכון המגדיל או משפר את התוכנית הנוכחית, כולל פרסום כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות.
המשך השימוש שלך בתוכנית לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.

הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תביא לסיום מיידי של תוכנית השותפים ולחילוט כל תשלומי עמלות השותפים שנצברו במהלך ההפרה. הסכמתך להצטרף ולהשתמש בתוכנית השותפים הינה על אחריותך בלבד.

תנאים לפתיחת חשבון:
הנך חייב להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
הנך חייב להיות בן אנוש. חשבונות הרשומים על ידי “בוטים” או בשיטות אוטומטיות אחרות אינן מורשות.
עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא”ל חוקית וכל מידע אחר שיתבקש כדי להשלים את תהליך ההרשמה (פרטי חשבון פייפאל, אישור ניהול חשבון, אישור ניכוי מס במקור).
הכניסה שלך מיועדת לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
הנך אחראי\ת לשמירה על אבטחת חשבונך וסיסמתך. החברה אינה יכולה ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק עקב אי עמידה בחובת אבטחה זו.
הנך אחראי לכל התוכן המפורסם והפעילות המתרחשת בחשבונך.
הינך אחראי על התאמת המוצרים ללקוחות ועל אופן השימוש, זאת על פי האבחנה המקצועית שלך. עליך לבצע אבחנה מקצועית, מדוייקת ומהימנה הכוללת בין היתר התאמת מוצר, פירוט תופעות לוואי, אינטראקציה עם תרופות/ תוספי תזונה אחרים, המלצות לשימוש וביצוע מעקב שוטף.
אדם או ישות משפטית אינם רשאים להחזיק יותר מחשבון אחד בתוכנית השותפים.
אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים הנמצאים בתחום השיפוט שלך (לרבות אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).
קישורים / גרפיקה באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת:
לאחר שנרשמת לתכנית השותפים, WSHOP תקצה לך קוד שותפים ייחודי לך. הינך רשאי\ת להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותפים שלך באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך, באמצעות רשתות חברתיות או בתקשורת אחרת.
אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישור ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בקישור ל- WSHOP לפי בקשה מראש. אנו עשויים לשנות את העיצוב של הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מוקדמת.

כדי לאפשר מעקב מדויק של הלקוחות שהופנו ל- WSHOP דרך תוכנית השותפים, אנו נספק לך פורמטים של קישורים מיוחדים שישמשו בכל הקישורים שבין האתר שלך לבין WSHOP.
עליך לוודא כי כל אחד מהקישורים בין האתר שלך לבין WSHOP תומכים בפורמט קישור מיוחדים אלה. קישורים ל- WSHOP המוצבים באתר שלך על פי הסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים “קישורים מיוחדים.”
את דמי ההפניה תרוויחו רק ​​ביחס למכירות מוצרי WSHOP המתרחשות ישירות דרך קישורים מיוחדים. אנו לא נהיה אחראים כלפיך במידה ואתה או מישהו שאתה מפנה ל- WSHOP ישתמש באופן שגוי בקישורים מיוחדים או יקליד באופן שגוי את קוד השותפים שלך, לרבות אם שגיאות אלו יגרמו להפחתת הסכומים ששולמו לך על פי הסכם זה.

דמי הפניה / עמלות ותשלום:
על מנת שמכירת מוצר תהיה כשרה להרוויח דמי הפניה, הלקוח צריך ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר שלך, מדוא”ל או מתקשורת אחרת המוביל אל https://wshop.co.il ולהשלים הזמנה למוצר במהלך 60 יום.
אנו נשלם עמלות רק עבור רכישות שהתבצעו דרך קישורים המזוהים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. אנו לא נשלם עמלות אם מישהו אומר שרכש או שהזין קוד הפניה אם הוא לא השתמש בקישור המזוהה על ידי המערכות של חברת WSHOP.
לעת עתה החברות והאפשרות להרוויח באמצעות תוכנית השותפים הינה בחינם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי מנוי חודשיים בעבור החברות בתוכנית השותפים. במקרה זה, החברה תוכל לקזז מהעמלות שנצברו בחשבון את דמי המנוי או לגבות אותם באמצעות כ”א / העברה בנקאית ועוד, על פי שיקול החברה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות הונאה ו/או שיטות מכירה או שיווק בלתי חוקיות או אגרסיביות מדי.

עמלות לפי קטגוריית מוצרים:
העמלות המשולמות לשותפים מעודכנות מעת לעת והן תלויות בין היתר במרווחים הקיימים ובעלויות במוצרים. כעת העמלות המשולמות מחולקות לפי קטגוריות:
קטגוריית רוחניות – 20% עמלה.
קטגוריית בית הטבע: 10% עמלה.
קטגוריית יעוץ אונליין: 8% עמלה.
חנות וציוד למטפלים: 6% עמלה.
במידה ותתבצע מכירה דרך מציע שהצטרף תחתיכם לתוכנית השותפים, תתווסף עמלה בסך 5% על מכירותיו.
במידה והלקוח רכש מוצרים מקטגוריות שונות, העמלה תחושב אוטומטית על ידי המערכת.
מוסכם כי החברה יכולה לעדכן בכל עת כלפי מעלה / מטה את העמלות על מוצר מסויים או קטגוריית מוצרים ללא צורך בהודעה או אישור מראש.

התשלומים מתחילים לאחר שצברת יותר מ- 250 ש”ח מהכנסות תוכנית השותפים. אם חשבון השותפים שלך לעולם לא יחצה את רף ה-250 ש”ח, העמלות שלך לא יתממשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את רף ה 250 ש”ח.

הזדהות כשותף בתוכנית השותפים של WSHOP:
אינך רשאי להוציא הודעה לעיתונות על הסכם זה או השתתפותך בתוכנית, פעולה שכזו עשויה לגרום לסיום ההתקשרות שלך עם WSHOP ולהוצאתך מתוכנית השותפים. בנוסף, אינך רשאי בשום צורה לייצג לרעה או להאדיר את מערכת היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מחברת ג.ע.ש, אלטרנטיבלי או WSHOP או לרמוז על מערכת יחסים או שייכות כלשהי בינינו לבינך לבין כל גורם או גורם אחר, למעט כפי שמצוין במפורש בהסכם זה (כולל על ידי הבעת רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, או תורמים כסף לכל צדקה או מטרה אחרת).

תנאים למשיכת כספים:
הינך מבין שזו זירת מסחר המשתפת בהכנסות ממכירת מוצרים באתר על בסיס עמלות.
בקשה למשיכת עמלות תהיה במסגרת תקנון תנאי הצטרפות לתוכנית שותפים ובהתאם לתנאי המשיכה המוגדרים בדף זה.
1. יש להגיע למינימום עמלה של 250 ₪ לפני ביצוע בקשה למשיכת עמלות.
2. מימוש באמצעות: העברת תשלום באמצעות חשבון פייפאל בכפוף לקבלת חשבונית או על ידי המרה למוצרי החברה.
3. עצמאיים (בעלי תיק עוסק פטור/מורשה) או חברות בע”מ יקבלו תשלומים כנגד קבלה/חשבונית מס. במידה והמפיץ יכול להנפיק קבלה בלבד, יקוזז מע”מ בשיעור 17% מסכום העמלות בעת התשלום.
4. משתתפים שאינם עצמאיים יקבלו תשלומים בהפחתת מס הכנסה במקור כחוק בהתאם לאישור ניכוי מס במקור הקובע את גובה המס אותו הם נדרשים לשלם, או 30% במידה ולא יוצג אישור הנ”ל. לחילופין, יוכלו משתתפים אלה להמיר את העמלות שלהם במוצרי החברה.
5. התשלום על בסיס שוטף + 30 כלומר אם בחודש מסוים המשתתף הרוויח את המינימום, (250 ₪) התשלום יועבר תוך 30 יום מסוף אותו חודש או מיום קבלת החשבונית. במידה והמשתתף לא הגיע למינימום תועבר היתרה לחודש הבא.
6. הבהרה: במידה והמשתתף הפסיק את השתתפותו בטרם צבר את הסכום המינימאלי או הודח בגלל הפרת תנאי השימוש, לא יהיה זכאי לתשלום ו/או לפיצוי כל שהוא מצד החברה.

הגדרת לקוח:
לקוחות שרוכשים מוצרים באמצעות תוכנית זו ייחשבו כלקוחותיה של חברת ג.ע.ש שיווק ומסחר באינטרנט בע”מ. אי לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנושא הזמנות של לקוחות, שירות לקוחות ומכירת מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי התפעול שלנו בכל עת. לדוגמא, נקבע את המחירים שיחויבו עבור מוצרים שנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצר וזמינותם עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחירים עשויים להשפיע על מוצרים שרשומים באתר שלך, אסור לך להציג מחירי מוצרים באתרך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח זמינות או מחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך:
את\ה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ועל כל החומרים המופיעים באתר שלך. את\ה תהיה האחראי הבלעדי ל:
הפעלה טכנית של האתר/ בלוג שלך וכל הציוד הקשור אליו.
לוודא שהצגת הקישורים המיוחדים באתרך אינם מפרים כל הסכם בינך לבין צד ג’ כלשהו (כולל הגבלות או דרישות שהוצבו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר שלך).
הדיוק, האמת והנאותות של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בתוכו או מקשר אליו עם קישורים מיוחדים).
הבטחה כי חומרים המפורסמים באתרך אינם מפרים או פוגעים בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות, או זכויות אישיות או קניין רוחני או אחר).
הקפדה על כך שהמוצרים המפורסמים באתרך אינם עלילתיים או בלתי חוקיים בדרך אחרת.
הבטחה שאתרך חושף במדויק ובצורה נאותה, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם באופן אחר, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספו מהמבקרים באתרך, לרבות, במידת הצורך, שצד שלישי (כולל מפרסמים) רשאים להציג תוכן ו/או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים שלך ועשויים לשתול “Cookies” בדפדפני המבקרים.
ציות לחוקים:
כתנאי להשתתפות בתכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית אתה תעמוד בכל החוקים, התקנות, הכללים, הצווים, הרישיונות, והאישורים, פסקי הדין, החלטות ו/או הדרישות האחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות שיפוט עלייך, בין אם חוקים אלה ואחרים נכנסים לתוקף או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את ההתחייבות האמורה, אתה מסכים כי כתנאי להשתתפותך בתוכנית את\ה תעמוד\י בכל החוקים (פדרליים, ממלכתיים או אחרים) החלים על דוא”ל שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 וכל החוקים האחרים נגד ספאם. המציע מתחייב בזה לשפות את החברה בגין כל הסכומים שיחוייבו לשלם אתם ו/או מי מכם בגין אי עמידה בתנאי ההשתפות בתוכנית השותפים, הטעיית צרכנים, הבטחות שווא, אי עמידה בתקנות משרד הבריאות וכיו”צ, כל זאת לרבות הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, ריבית חוקית מירבית, שכר טירחת עורך דין, שכר טירחת עו”ד, מס ערך מוסף והוצאות, וזאת תוך מועד שלא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הודעה מהחברה. שיפוי זה הינו בלתי חוזר ואין הוא מוגבל בזמן.
באפשרותך למנות עוד דין מטעמך ועל חשבונך על מנת שילווה את עורכי הדין של החברה.

תקופת ההסכם והתכנית:
תקופת הסכם זה תתחיל עם קבלתנו את בקשתך להצטרפות לתוכנית ותסתיים לאחר סיומה על ידי אחד מהצדדים. אתה או אנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי עילה, על ידי מתן לצד השני הודעה על סיום ההתקשרות בכתב. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק מיד להשתמש בקישורים שלנו באתר שלך, ותמחק את כל הקישורים ל-https://www. wshop.co.il/ וכל סימני המסחר, והלוגואים שלנו וכל החומרים האחרים המסופקים על ידנו או מטעמך במסגרת התוכנית. WSHOP שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, WSHOP תשלם כל רווח מצטבר שנצבר מעל 250 ש”ח.

סיום ההתקשרות:
ל- WSHOP לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של WSHOP מכל סיבה שהיא ובכל עת וכל זאת ללא חובה לספק התרעה מראש כולל במיקרים בהם לחברה יהיה חשד כי בוצעה התנהגות הנוגדת את התקנון, קוד התנהגות הוגנת, הטעיה, נסיון הונאה או פגיעה בלקוחות החברה. סיום כזה של השירות יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או גישה לחשבונך, ולחילוט כל העמלות הפוטנציאליות שיש לשלם בחשבונך אם הן הושגו באמצעות הונאה, שיטות מכירה או שיווק בלתי חוקיות, אגרסיביות או מפוקפקות. WSHOP שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות למישהו מכל סיבה שהיא ובכל עת.

יחסי הצדדים:
אתה ו- WSHOP הינם אושיות משפטיות נפרדות, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור שום שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך שום סמכות לבצע או לקבל הצעות או ייצוגים מטעמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתרך ובין אם באופן אחר, אשר באופן סביר היה סותר דבר בסעיף זה.

מגבלות האחריות:
אנו לא אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (אובדן הכנסה, רווחים או נתונים) הנובעים בקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודיעו לנו על האפשרות לנזקים כאלה. יתר על כן, האחריות המצטברת שלנו הנובעת מהסכם זה והתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או שישולמו לך במסגרת הסכם זה.

הצהרות:
אנו לא מתחייבים באופן מפורש או באופן משתמע ביחס לתכנית או למוצרים הנמכרים באמצעות התוכנית בנוסף, אנו לא מתחייבים על כך כי הפעולת של WSHOP תהיינה נטולות שגיאות, ואנו לא אחראים לתוצאות של הפרעות ושגיאות כלשהן.

בוררות:
בכל מחלוקת הנוגעת בדרך כלשהי להסכם זה (לרבות כל הפרה בפועל או לכאורה), כל עסקאות או פעילויות על פי הסכם זה או מערכת היחסים שלך אתנו יועברו לבוררות חסויה. במידה שתבוצע הפרה כלשהי מתנאי החוזה מעלה כולל הפרת זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש סעד או צו אחר המתאים בכל בית משפט. או בכל בית משפט אחר שיש לו שיפוט מוסמך.

בוררות על פי הסכם זה יתנהלו לפי כללי הבוררות במדינת ישראל. פסק הבורר יהיה מחייב וניתן להיכנס אליו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת.